Logo Ústeckého krajeConsult (odkaz na titulní stránku) 

Consult - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Veřejné zakázky a investice

 

Aktuality

 
 
 

Zobrazeno je 25 z celkem 29 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
8.4.2019Aktualizace směrnice
Na základě opatření O-09/2019 došlo s účinností od 29.3.2019 k aktualizaci směrnice.
Věra Hejnová
14.2.2019Vertikální spolupráce - stanovisko odboru INV [DOCX, 14 kB]Věra Hejnová
17.1.2019UPOZORNĚNÍ!!!!! Před každým zahájením výběrového řízení si stáhněte aktuální verzi vzorů. Vzory dokumentů jsou dle potřeby aktualizovány. Stejně tak je průběžně aktualizována směrnice na základě opatření.
Upravený dokument poznáte podle data uvedeného u dokumentu.
Věra Hejnová
28.12.2018Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek a nové vzory dokumentů platné od 1.1.2019
Dne 28. 12. 2018 byla ve složce "Metodika..." zveřejněna nová směrnice upravující pravidla pro zadávání veřejných zakázek ÚK a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi platná od 1.1.2019. Současně byly ve složce "Vzory dokumentů ....." zveřejněny nové vzory dokumentů v souladu s novou směrnicí, platné od 1.1.2019
Věra Hejnová
19.10.2018Aktualizace směrnice S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Od 15.10.2018 je účinné opatření č. O-16/2018, kterým byla aktualizována směrnice S-06. Jedná se o doplnění ustanovení ohledně povinné elektronizace veřejných zakázek zadávaných podle zákona.
Věra Hejnová
2.8.2018Povinná elektronizace veřejných zakázek
DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona, kdy musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v rámci zadávacích řízení (veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění - podlimitní a nadlimitní zakázky ) probíhat pouze elektronicky. Tato povinnost se netýká výběrových řízení, tedy veřejných zakázek malého rozsahu.
Věra Hejnová
12.4.2018Aktualizace formuláře Výzva k podání nabídky
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Dne 12. 4. 2018 došlo k aktualizaci formuláře s názvem Výzva k podání nabídky v rámci vzorů formuláři zakázek do 500 tis. Kč bez DPH. Před zahájením každého výběrového řízení je nutné si stáhnout vždy aktuální vzory zveřejněné na těchto stránkách.
Věra Hejnová
2.2.2018Aktualizace formulářů v obou typech výběrových řízení
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Dne 2.2.2018 došlo k aktualizaci některých formulářů v rámci obou typů výběrových řízení. Aktualizované formuláře poznáte podle data zveřejnění 2.2.2018. Zároveň došlo k úplnému odstranění formuláře, který je přílohou výzvy, s názvem ČP o neexistenci nedoplatků.
Před zahájením každého výběrového řízení je nutné si stáhnout vždy aktuální vzory zveřejněné na těchto stránkách.
Věra Hejnová
2.2.2018Informace k evidenci skutečných majitelů [DOCX, 16 kB]
S účinností od 1. 1. 2018 došlo ke zřízení evidence údajů o skutečných majitelích, která bude součástí informačního systému veřejné správy. V souvislosti se vznikem evidence údajů o skutečných majitelích nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2018 i novela ZZVZ.
Novelou ZZVZ vzniká pro Consult i jím zřízené p. o. (zadavatele) povinnost, aby si jako veřejní zadavatelé sami zjišťovali skutečné majitele právnických osob (vybraných dodavatelů) přímo z evidence skutečných majitelů.
Z tohoto důvodu je nutné zřídit přístup do evidence v co nejkratším možném termínu. Dálkový přístup do evidence skutečných majitelů není zpoplatněn.
Bližší údaje naleznete po rozkliknutí této aktuality, v přiloženém wordovém souboru.
Věra Hejnová
1.2.2018Aktualizace směrnice S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi - Opatření č. O-03/2018
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Dne 30. 1. 2018 vyšlo opatření ke směrnici s pravidly pro zadávání veřejných zakázek, kterým byly upraveny limity veřejných zakázek platné od 1.1.2018. Opatření je zveřejněno u samotné Směrnice.
Věra Hejnová
3.1.2018Změny finančních limitů veřejných zakázek od 1.1.2018
Nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, byly od 1. 1. 2018 upraveny finanční limity pro stanovení nadlimitních veřejných zakázek. Podrobnosti naleznete http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Zmeny-financnich-limitu-pro-zadavani-verejnych-zakazek
Věra Hejnová
13.12.2017Dne 13.12.2017 byl opraven text jednoho z odstavců v čl. 5 výzvy k podání nabídky
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ve výzvě k podání nabídky byl v čl. 5 upraven text na následující znění: Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě společné účasti dodavatelů bude postupováno analogicky, jako dle § 82 a 83 zákona, přičemž základní způsobilost může být prokázána formou čestného prohlášení.
Věra Hejnová
1.11.2017Stanovisko MMR k vyhlášce č. 169/2016 Sb.
Dne 27.10.2017 bylo na stránkách MMR zveřejněno stanovisko k vyhlášce č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. viz. odkaz http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Stanovisko-MMR-k-vyhlasce-c-169-2016-Sb
Věra Hejnová
12.10.2017Dne 12. 10. 2017 byly nově přidány nové dokumenty
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
ve složce dokumentů VZMR do 500 tis. Kč bez DPH i od 500 tis. Kč bez DPH byly nově přidány vzory dokumentů pro Zahájení výběrového řízení, Zápis o posouzení a hodnocení a Vyhodnocení výběrového řízení pro případy, kdyby se zadavatel rozhodl, že komise provede nejprve hodnocení nabídek a teprve poté provede posouzení nabídky nejméně u toho dodavatele, který se v rámci provedeného hodnocení umístí na 1. místě.
Věra Hejnová
31.7.2017Platnost smluv veřejných zakázek vs. registr smluv s platností od 1.7.2017
od 1.7.2017 došlo ke změně v platnosti/účinnosti smluv uzavíraných na základě veřejných zakázek v závislosti na registru smluv. Tedy od 1.7.2017 je smlouva platná jejím podpisem, ale ÚČINNÁ až jejím ZVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV. Je tedy nutné toto vzít v potaz. Doporučujeme ve smlouvě tuto skutečnost uvádět, stejně tak i skutečnost, kdo si její zveřejnění bere na zodpovědnost a jakým způsobem její zveřejnění oznámí druhé straně. Na základě této skutečnosti bylo v jednotlivých formulářích nahrazeno názvosloví "od podpisu smlouvy" za "od nabytí účinnosti smlouvy".
Věra Hejnová
25.5.2017Novela zákona o zadávání veřejných zakázek
Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Novelizace se týká § 48 odst. 10 zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedním z důvodů pro vyloučení účastníka zadávacího řízení je skutečnost, že účastník zadávacího řízení je akciovou společností (nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti), ale nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Jde tedy o dodavatele, který má listinné akcie.
Z tohoto důvodu k vyloučení byly zákonem stanoveny výjimky pro akciové společnosti, jejichž akcie jsou v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu ve vlastnictví obce nebo kraje. Novelizace tuto výjimku rozšiřuje i na akciové společnosti vlastněné státem.
Novelizace nabyla účinnosti dne 22. 5. 2017. Tato novela neobsahuje přechodná ustanovení, proto se podle novelizovaného znění postupuje i v zadávacích řízeních, která byla zahájena dříve.
Věra Hejnová
13.4.2017Dne 13. 4. 2017 došlo k úpravě přílohy výzvy s názvem Vzor ČP analogicky dle § 74
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ve formuláři příloha výzvy k podání nabídky s názvem Vzor ČP analogicky dle § 74 v obou typech výběrového řízení (do 500 tis. i od 500 tis. Kč bez DPH ) byl upraven text v odst. a). Používejte vždy poslední verzi zveřejněných dokumentů, abyste předešli případným nesrovnalostem.
Věra Hejnová
6.4.2017Aktualizace metodiky k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
Vážení zadavatelé,

MMR upozorňuje na 5.4.2017 uveřejněnou aktualizovanou verzi Metodického pokynu k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

Změny se týkají zejména upřesnění postupu při uveřejňování formuláře F20, který je využíván pro oznamování změny smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, a to u VZ starších 5-ti let.

http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Aktualizace-metodiky-k-vyhlasce-o-uverejnovani-formularu-pro-ucely-(1)
Věra Hejnová
28.3.2017Aktualizace směrnice S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Dne 21.3.2017 vešlo v účinnost Opatření, kterým se mění směrnice č. S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem
a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. Aktualizovaná směrnice včetně opatření je zveřejněna v sekci Veřejné zakázky, oddíl Metodika .........
Věra Hejnová
16.2.2017Dne 16.2.2017 byl aktualizován formulář Výzva k podání nabídky
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ve formuláři Výzva k podání nabídky v obou typech výběrového řízení (do 500 tis. i od 500 tis. Kč bez DPH ) byl upraven text posledního sloupce čl. 12 výzvy. Používejte vždy poslední verzi zveřejněných dokumentů, abyste předešli případným nesrovnalostem.
Věra Hejnová
7.2.2017Aktualizace formulářů (platí pro oba druhy VZMR, tedy do 500 tis. Kč bez DPH i od 500 tis. Kč bez DPH ) Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, Oznámení o výběru, Oznámení o vyloučení
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Dne 7.2.2017 byl aktualizován Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, když v čl. 3/ byla rozšířena tabulka o nabídkové parametry účastníků, kteří podali nabídku. Dále Oznámení o výběru, když v tabulce pořadí všech nabídek byla tabulka rozšířena o nabídkové parametry všech hodnocených účastníků. Dále Oznámení o vyloučení, když v tabulce pořadí všech nabídek byla tabulka rozšířena o nabídkové parametry všech hodnocených účastníků.
Věra Hejnová
18.1.2017Aktualizace formuláře Změna smlouvy peníze od 500 tis. a do 500 tis. Kč bez DPH
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Dne 18.1.2017 byl aktualizován formulář ke změně smlouvy v obou druzích VZMR, tedy do 500 tis. Kč a od 500 tis. Kč bez DPH s tím, že došlo pouze k úpravě věty v důvodové zprávě.
Věra Hejnová
15.11.2016MMR - Metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
MMR na svých stránkách zveřejnilo metodiky k novému zákonu v rámci jednotlivých řízení.

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek

V rámci "Metodiky speciální k zadávacím řízením" je zveřejněna metodika Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Věra Hejnová
8.11.2016Dne 8.11.2016 byly upraveny vzory formulářů v rámci VZMR do 500 tis. Kč bez DPH a od 500 tis. Kč bez DPH
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Jedná se o nahrazení původně uvedeného textu "....vůči zadavateli ani jím zřízeným příspěvkovým organizacím......." za nový text "...... vůči zadavateli ani jeho zřizovateli ....." uvedeného v rámci požadavku na prokázání základní způsobilosti. Opraveny byly vzory formulářů: Zahájení výběrového řízení, Výzva k podání nabídky, ČP o neexistenci nedoplatků, Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Věra Hejnová
4.11.2016Dne 4.11.2016 byl upraven vzor Zahájení výběrového řízení pro zakázky do 500 tis. Kč bez DPH i pro zakázky od 500 tis. Kč bez DPH
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
V důvodové zprávě byl doplněn komentář s tím, že je nutné v rámci dokumentu Zahájení výběrového řízení uvést, jak zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu zakázky, která je v zahájení uvedena. Je to z důvodu, že už nyní kontroly poskytovatelů dotací toto požadují formou ČP a i na různých školeních jsme byli upozorněni, že zadavatel by měl být schopen prokázat, jak byla předpokládaná hodnota zakázky stanovena. Směrnice S-06/2016 bod 1.4 přímo uvádí, že v důvodové zprávě při zahájení VZ musí být napsáno, jak byla předpokládaná hodnota stanovena.
Věra Hejnová

Zobrazeno je 25 z celkem 29 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Veřejné zakázky a investice

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Eva Slavíčková

velotime.com.ua

別れさせ屋 宮崎

続きを読みます

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém