Logo Ústeckého krajeConsult (odkaz na titulní stránku) 

Consult - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Kvítkov u Modlan

 
ODPOVĚĎ pro Davida Havlíka, Česká televize, 16.9.2018
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

Dobrý den, pane hejtmane,

prosím o vyjádření. Nejlépe obratem, nejpozději do týdne. V rámci procesu EIA jste 22.5.2018 dali zelenou investičnímu záměru Obytná skupina 57 RD ( rodinných domů ) Kvítkov u Modlan – technická infrastruktura, k.ú. Kvítkov u Modlan. V zákonné lhůtě bylo proti tomuto rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje podáno odvolání. 

1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?

2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.? 

3. Jaký je oficiální postoj politické reprezentace vedení kraje k obdobným záměrům - tedy výstavbě arabských kolonií v kraji ? Jste pro nebo proti a proč ? 

4. Měli jste/máte na stole další žádosti o posouzení obdobných záměrů - tedy výstavby arabských kolonií v kraji ? O jaké záměry šlo/jde ? (prosím kódy EIA)   

5. Jaká je v těchto případech nejbližší lhůta a pro co ?


Odpověď:

Dobrý den, 

posílám slíbené odpovědi na vaše dotazy. ​
1.      Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?

Odvolání společně s vyjádřením krajského úřadu bylo postoupeno odvolacímu orgánu, kterým je v tomto případě Ministerstvo životního prostředí. To vydalo 17. srpna letošního roku rozhodnutí, kterým zamítlo odvolání obou spolků a potvrdilo napadené rozhodnutí krajského úřadu. 

2.      Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.? 

Ministerstvo vydalo 17. srpna 2018 rozhodnutí (konkrétně: č.j. MZP/2018/530/1049), kterým zamítlo odvolání obou spolků (Voda z Tetčic, z.s. a Periferní vidění z.s.) a potvrdilo napadené rozhodnutí krajského úřadu. Rozhodnutí ministerstva nabylo právní moci 31. srpna 2018. Z toho vyplývá skutečnost, že rozhodnutí k záměru Obytná skupina 57 RD, Kvítkov u Modlan – technická infrastruktura, k.ú. Kvítkov u Modlan (ze dne 22.5.2018, JID: 75532/2018/KUUK) zůstává v platnosti.

3.      Jaký je oficiální postoj politické reprezentace vedení kraje k obdobným záměrům - tedy výstavbě arabských kolonií v kraji ? Jste pro nebo proti a proč ? 

Rada kraje se vyjadřuje v rámci zjišťovacího řízení (dle zákona č. 100/2001 Sb.), kde se posuzují vlivy na životní prostřední a veřejné zdraví. K dispozici máme i stanovisko obce a zda záměr je v souladu s územním plánem. Orgány kraje nemají pravomoc zasahovat do prodeje pozemků v soukromém vlastnictví.

4.      Měli jste/máte na stole další žádosti o posouzení obdobných záměrů - tedy výstavby arabských kolonií v kraji ? O jaké záměry šlo/jde ? (prosím kódy EIA)   

Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu (tedy 5 ha) jsou zařazeny do bodu 108 přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Je tedy zřejmé, že v procesu posuzování vlivů na životní prostředí národnost oznamovatele nemá žádný vliv na průběh nebo závěry procesu. Dle zákona je oznamovatelem záměru „ten, kdo hodlá provést záměr“. Z dostupných informací tedy nelze jednoznačně identifikovat investora, vlastníka či budoucího provozovatele záměru.

Každopádně neevidujeme (a v blízké minulosti jsme neevidovali) žádný záměr rozvoje sídel s rozlohou nad 5 ha (bod 108), u nějž by byl oznamovatelem občan jiné země.

V roce 2018 KUUK OŽP nevedl zjišťovací řízení k jinému záměru zařazenému do bodu 108, v roce 2017 se jednalo o jediný záměr:

5. Jaká je v těchto případech nejbližší lhůta a pro co ?

K závěru zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. se neváže žádná další lhůta (kromě lhůty na odvolání) a doba jeho platnosti není omezena zákonem. Vzhledem k okolnosti, že účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, je v tomto případě logickým následujícím  krokem řízení podle stavebního zákona (územní řízení, stavební řízení).

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

[email protected]

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 12.10.2018 / 12.10.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém